Semalt syn - Netijeli gyryş web guraly

Web gözlemek, web gözlegçileri we korporasiýalar üçin internetiň dürli web sahypalaryndan köp maglumatlary onlaýn çykarmaga synanyşýan gaty ygtybarly we meşhur prosesdir. Häzirki wagtda iň möhüm maglumat çeşmesi Internetdir we web gözlegçileriniň köpüsi ony her gün ulanýarlar. Python örän meşhur we täsirli programmirleme dilidir. Ulanmak aňsat we web gözlegçileriniň köpüsi çalt işleri ýerine ýetirmegi makul bilýärler. Mysal üçin, sanawlary, bahalary, önümleri, hyzmatlary we beýleki maglumatlary çykarmak isleýän bolsalar, ulanýarlar. Aslynda, Python ulanyjylaryna bu meseleler üçin ajaýyp gurallary hödürleýär.

Python ulanmagyň peýdalary

Bu, internetden dürli maglumatlary sypyrmak isleýän ulanyjylaryna uly mümkinçilikleri hödürleýän başga bir web döwmek platformasy. Mysal üçin, esasan Ajax we JavaScript tehnologiýalaryny ulanýan web sahypalaryny goldaýar. Python resminamalary tapmak we derňemek üçin ösen usullary ulanýar. Bu programma Linux we Windows ýaly ulgamlary goldaýar.

Wezipelerini ýerine ýetirmek üçin web gözlegçileri, taslamalary çalt we aňsatlyk bilen döwmäge mümkinçilik berýän Python kitaphanasyndan peýdalanýarlar. Aslynda, ulanyjylaryna ýygnan maglumatlaryny kompýuterlerindäki belli faýllarda gözlemek, tapmak we üýtgetmek üçin ýönekeý usullary hödürleýär.

Ulanyjylary webdäki dürli web sahypalaryndan zerur bolan hakyky maglumatlary aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Mundan başga-da, ulanyjylaryna belli bir wagtda bir günüň içinde durmuşa geçiriljek taslamasyny meýilleşdirmek mümkinçiligini berýär. Şeýle hem maglumatlary gowşurmak hyzmatlaryny hödürleýär.

Python kitaphanalary bilen çyzmagy öwrenmek aňsat iş, ulanyjylaryna işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp we täsirli mümkinçilikleri hödürleýär. Şeýle etmek bilen, ulanyjylar bu anyk web çarçuwalarynyň işleýşi barada has anyk düşünje alyp bilerler. Mysal üçin, web sahypasyny döwmek üçin, haýyşlar (Python kitaphanasy) ulanyp, webde (HTTP) 'aragatnaşyk' edip bilmeli. Soň bolsa, ähli maglumatlary alyp bilerler we HTML-den çykarmaly bolýarlar (lXML ýa-da owadan çorba ulanyp)

Python kitaphanasy

Python kitaphanasy web gözlegçiler üçin web skraplaryny ýönekeý bir meselä öwürmegi maksat edinýär. Allhli ýalňyş maglumatlar bolsa, olary aýyryň we ulanyjylaryna üpjün ediň. Ulanyjylar üçin has ýönekeýleşdirmek üçin HTML elementleriniň atlaryny berýän ajaýyp aýratynlyklary hödürleýär. Python, esasanam web gyrmak ýaly taslamalar üçin döredilen ajaýyp programma. Ulanyjylaryna seljeriş agajyny üýtgetmek üçin käbir ýönekeý usullary hödürleýär. Aslynda bu dil programmasy, Python-yň lXML ýaly iň oňat jikme-jiklikleriniň üstünde işlenip düzüldi we gaty çeýe. Aslynda, gulplanan maglumatlary tapýar we birnäçe minutyň içinde web gyryjylary üçin ähli zerur maglumatlary ýygnaýar. Has takygy, Lxml kitaphanasy ulanyjylaryna XPath ulanyp agaç gurluşyny döretmäge mümkinçilik berýär. Netijede, belli bir maglumatlary öz içine alýan elemente barýan ýoly aňsatlyk bilen kesgitläp bilerler. Mysal üçin, ulanyjylar web sahypalaryndan atlary çykarmak isleseler, ilki haýsy HTML elementiniň bardygyny anyklamaly we soňra maglumatlary çykarmaly.

send email